Lokalvalgprogram PDK Gjøvik 2019-2023

Våre verdier

Kjernefamilien som den bærende institusjonen i samfunnet er truet fra flere hold. Kommunen har en viktig oppgave i å bevare og videreutvikle våre felles verdier og sørge for beskyttelse av disse verdiene i møte med konkurrerende, destruktive verdier. Ytringsfriheten, religionsfriheten og retten til liv og eiendom skal ikke utfordres, men hegnes om og styrkes.

affection baby baby girl beautiful

Photo by J carter on Pexels.com

Familien

Partiet De Kristne mener familier er den viktigste byggesteinen for et sterkt og sunt samfunn. Vi vil løfte fram det livslange, monogame forholdet som norm og ideal, og definere ekteskapet som en livslang forening mellom én mann og én kvinne. Vårt mål er sterke, robuste familier med foreldrerett og eierskap til egne barn, og med stor frihet til å innrette sine liv som de ønsker.

Barn skal ha samme vern om liv og helse som voksne. De skal ha den nødvendige trygghet og stabilitet gjennom alle faser av oppveksten, så de kan trives og utvikle seg etter egne evner og forutsetninger. Partiet De Kristne vil legge til rette for at barn i størst mulig grad kan være sammen med foreldrene i de tidlige leveår, og på den måten danne sterke og nære bånd til egen familie.

Barnehage

Partiet De Kristne har det grunnleggende syn at barn trenger å tilbringe mest mulig tid med sine foreldre når de er små. Vi mener det er uheldig at barnehage i vårt samfunn er blitt normen snarere enn unntaket, og vil arbeide for at foreldrene kan være hjemme og ta seg av sine egne barn de første leveårene.

Det er etter vår mening et risikabelt eksperiment å institusjonalisere en hel generasjon fra de er helt små. Det bør heller ikke feste seg et inntrykk av at barn ikke trenger solide relasjoner med sine aller nærmeste.

woman and child sitting on fur covered bed

Photo by Daria Shevtsova on Pexels.com

Profesjonell omsorg kan aldri erstatte kjærligheten fra dem barnet hører til. Partiet De Kristne mener dagens utbredte bruk av barnehage, spesielt i alderen 0-3 år, svekker samhold og tilhørighet i familien og kan virke oppløsende på en av samfunnets viktigste byggesteiner.

Kvalitet i barnehagen

Tiden som tilbringes i barnehagen må være best mulig for barna. Barnehagen skal ikke forskuttere skolen faglig sett, men gi barn en trygg og god omsorg og samtidig stimulere til lek og sosial utvikling på barns premisser. Barnehagene må derfor ha mest mulig kvalifisert og stabilt personell, gode fasiliteter og mange nok voksne på jobb hver dag. Barnehagene skal være trygge for barna ved at det alltid er tilstrekkelig personale til stede, vikarer skal brukes ved sykdom og arealforskriftene skal følges ute og inne.

Vi ønsker en stykkprisordning der pengene følger barnet. Det vil si at foreldrene kan bruke pengene til offentlig barnehage, privat barnehage, privat barnepass eller som en kontantstøtte.

PDK VIL:

 • Økonomisk legge til rette for at foreldre som ønsker det kan være hjemme lenger med barna
 • At det skal være naturlig å gjøre barna kjent med bibelfortellinger og tradisjonelle, kristne barnesanger også i barnehagen
 • Innføre maksimaltid for barn i barnehage
 • Si nei til døgnåpne barnehager
 • At alle nye barnehageplasser i kommunen skal være private
 • Likestille alle barnehager økonomisk, uavhengig av eierskap
boy child childhood class

Photo by Pixabay on Pexels.com

Skole

Skolens viktigste oppgaver er å formidle kunnskap og støtte foreldrene i deres oppdragelse av barna. De første årene på skolen har stor innflytelse på et barns utvikling, og legger en grunn for hele resten av livet. Vi mener derfor skolen må ha et sterkt fokus på kunnskap og formidling av de verdiene samfunnet er tuftet på.

Partiet De Kristne mener det er foreldrene som har det overordnede ansvaret for barns utvikling og læring. Grunnskolen skal legge til rette for et godt læringsmiljø i tett samarbeid med foreldrene. Dette er i første rekke skolens profesjonelle ansvar.

Samarbeidet mellom hjem, skole og elev skal skape lærelyst, mestring og karakterdannelse. Skolen skal være med å gi den faglige og kulturelle ballasten barnet trenger for å lykkes i familie, arbeid og samfunnsliv.

Kulturell dannelse fordrer at elevene tilegner seg god kjennskap til norsk og vestlig kultur, språk og historie.

two girls doing school works

Photo by Pragyan Bezbaruah on Pexels.com

Kristendom i skolen

En bred forståelse av kristendommens betydning for utviklingen av norsk kultur er helt vesentlig for å tolke det samfunnet vi lever i. Det er derfor viktig at alle elevene får en innføring i det grunnleggende innholdet i bibelfortellingene og får kjennskap til den kulturelle skatten som har formet norsk litteratur og tankesett i generasjoner.

Partiet De Kristne vil gi elevene i ungdomstrinnet rett til å drive organisert, frivillig arbeid i skolens lokaler, inkludert i friminuttene. Vi sier nei til å opprette «bønnerom» eller andre lokaler som utelukkende settes av til religiøs utøvelse.

Som et ledd i styrkingen av et trygt læringsfellesskap i skolen vil vi åpne for at frivillige lag og foreninger kan arrangere aktivitet i skolens friminutt.

girl wearing red tank top

Photo by Burst on Pexels.com

Forklaring på skolebegrepet knyttet til religion

Skole i tradisjonell betydning er ikke en koranskole eller bibelskole, men er faglig og vitenskapelig fundert. Skolen skal undervise om religion og formidle kristen kulturarv, men ikke forkynne religion. Hjemmeundervisning handler om å ha skole hjemme.

Hijab er et religiøst og politisk undertrykkende symbol som ikke har noe i skolesektoren å gjøre. Partiet De Kristne tar sterk avstand fra den type islam som forholder seg til Medina-versene i Koranen. Det er her salafistene, wahhabismen og andre sekteriske, voldelige ekstremister henter sin teologi. Disse er å sammenligne med fascistiske bevegelser. Det er i denne tankegangen hijab, niqab og burka brukes som symboler.

Fritt skolevalg og hjemmeundervisning

Foreldrene skal selv kunne velge hvor og hvordan barna undervises, enten det er i offentlig skole, friskoler eller hjemmeundervisning. Partiet De Kristne går inn for en finansiering der pengene følger eleven uansett hvor eleven undervises. Skolen utgjør en stor del av barnas hverdag, og valg av skole er derfor viktig for mor og fars rett til å velge oppdragelse i tråd med egen overbevisning.

Hjemmeundervisning skal være under kommunalt tilsyn, basert på objektive, faglige kriterier. Undervisningen skal støtte opp under den tradisjonelle kristne norske kulturen.

adult blur business close up

Photo by Nguyen Nguyen on Pexels.com

Økt grunnbemanning i skolen

Gjøvik kommune finansierer grunnskolen blant annet ved et system der lærerårsverk følger eleven. Dette er den største inntektskilden til skolene, og det er et system som gir en god fordeling av ressursene. Det ligger også en grunnressurs ved hver skole. Dette bidrar til at de mindre skolene får noe større lærertetthet enn de større. Dette er nødvendig for å kunne tilby elevene undervisning på det nivå de er. Partiet De Kristne vil øke grunnressursen på hver skole til 2 årsverk.

six woman standing and siting inside the room

Photo by Christina Morillo on Pexels.com

Skolefritidsordningen

Partiet De Kristne vil heve kvaliteten i SFO og senke kostnadene ved å bruke av dagens lønnsmidler til å finansiere tilbud fra frivillige lag og foreninger som kan levere SFO-tilbud. Et SFO-tilbud kan inneholde leksehjelp, idrett, jakt og fiske, gårdsdrift, naturopplevelser og lignende.

På denne måten vil en både bidra til at skolebarn får en økt kvalitet i SFO samtidig som frivillige lag og foreninger styrkes. Denne metoden kan også bidra til at SFO vil utvikle seg forskjellig fra sted til sted, noe som gir økt mangfold.

Nedleggelse av skolekontoret

Det finnes flere måter å organisere skoler på. Partiet De Kristne Gjøvik vil gå bort fra et skolekontor som styrer skolene og heller satse på frie kommunale skoler med eget ansvarlig driftsstyre ved hver skole.

Ingen nedleggelse av skoler

Partiet De Kristne Gjøvik vil beholde dagens kommunale skolestruktur og beholde Redalen skole og Biristrand skole som fullverdige grunnskoler, eller som oppvekstsentre med barnehage og 1.-4 eller 1.-7.-skoler.

PDK vil:

 • Øke grunnressursen på hver skole til 2 årsverk
 • At alle barn uansett behov får et godt tilbud i skolen
 • At lærerne får tilbud om den etterutdanning som de trenger
 • At skolebyggene skal være åpne om ettermiddagene og om kveldene til fri benyttelse for lag og foreninger.
 • Beholde nærskoleprinsippet. Det er en rett og ingen tvang
 • Arbeide for bedre disiplin og tydelig klasseledelse
 • Prioritere tiltak mot mobbing
 • Øke fokuset på førstehjelp og personlig økonomi på ungdomstrinnet
 • Frigjøre lærere og rektorer fra flest mulig administrative oppgaver
 • Se på tiltak for å få flere mannlige lærere inn på grunnskolen
 • Forby all bruk av hijab i grunnskolen

Barnevernet

Barnevernet har vært under et stort press over tid, og det ser ikke ut til å stoppe opp. De sliter både med det faglige nivået, den organisasjonsmessige siden og ikke minst; de tar seg friheter i møte med lovverket som går ut over familier i Gjøvik. Partiet De Kristne Gjøvik vil kreve uavhengig granskning av barnevernet, med fokus på disse tre områdene.

selective focus photography of child s hand on person s palm

Photo by Juan Pablo Arenas on Pexels.com

Tverrfaglig familieteam

Vi tror lavterskeltilbudet for familier i krise, der frykten for å miste barna er minimal, er den beste metoden for å skape gode løsninger. Partiet De Krisne Gjøvik har derfor stor tro på tverrfaglig familieteam. På sikt vil Partiet De Kristne at Tverrfaglig Familieteam overtar for barnevernet med fokus på familievern.

PDK VIL:

 • Endre fokus fra barnevern til familievern
 • Gjennomgå fylkesnemndas posisjon som uavhengig part
 • Styrke oppfølgingen av fosterhjem
 • Opptak fra alle møter med barnevernstjenesten slik at det kan brukes i rettssaker
 • Ha uavhengig granskning av barnevernet med fokus på faglig nivå, organisering og håndtering av lovverk.

Kultur og idrett

Idretten er en stor folkebevegelse som samler barn, unge og voksne til positiv livsutfoldelse i ulike aktiviteter. Idretten skaper velvære og glede, og er dessuten viktig for folkehelsen. Partiet De Kristne vil legge til rette for at alle barn og unge gis mulighet til å være aktive innen idrett og fysisk aktivitet. Partiet De Kristne vil at alle idretter skal behandles etter samme prinsipper av kommunen.

people doing marathon

Photo by Snapwire on Pexels.com

Partiet De Kristne mener det er viktig at det finnes lokale idrettsanlegg i hele kommunen som sikrer et mangfold av aktiviteter og som er tilgjengelige for et bredt spekter av lag og organisasjoner.

Offentlig midler som brukes på idrett bør primært brukes på barne- og ungdomsidrett. En bred satsing på idretten vil også være et viktig element i arbeidet for å oppnå en god integrering. Den frivillige innsatsen som hver uke legges ned i lag og foreninger i hele kommunen utgjør en viktig del av den lokale tilhørigheten og er en verdifull ressurs for kommunen.

Kulturhus

Vi trenger en god og tydelig plan for byutvikling i Gjøvik. Vel så viktig som butikker og handel, vil kulturopplevelser og gode møteplasser bli avgjørende for om bysentrum vil overleve i årene fremover. Partiet De Kristne ønsker derfor å samle kulturaktivitetene, som bibliotek og kulturskolen, i et eget bygg i sentrum. Bygget må kunne delfinansieres av private, blant annet ved tilknytning til næring og leiligheter.

Shelltomta har vært aktuell for kulturhus. Partiet De Kristne mener kulturhuset vil være perfekt plassert der, mellom rådhuset og skysstasjonen. Dette vil også vitalisere handelsbygningen. Ideen er også at en kan gå fra kulturhusdelen til hotellet innendørs. Det gjør blant annet at konserter etc. vil kunne være direkte knyttet til overnatting.

architecture bavaria building city

Photo by Markus Spiske temporausch.com on Pexels.com

Privatisering av Gjøvik kino

Det er mye bra som skjer i Gjøvik som kommunen ikke nødvendigvis trenger å være eier av. Gjøvik kino og kulturhus er et slikt tilfelle. Partiet De Kristne Gjøvik går inn for salg med krav om drift og opsjon på tilbakekjøp. Dette vil fjerne kommunens driftskostnader, men vil samtidig øke utgifter ved bruk av de samme fasiliteter, i hvertfall fram til et nytt kulturhus er bygget. I sum vil det gi kommunen reduserte kostnader.

Fond private ungdomsklubber

Gjøvik kommune har et lavt engasjement for uorganisert ungdom. Partiet De Kristne vil derfor opprette et fond for private ungdomsklubber. Frivillige aktører kan søke midler til etablering og drift av ungdomsaktivitet i Gjøvik kommune. Ønsket effekt av dette er at flere frivillige miljøer både i Gjøvik sentrum, i Snertingdal og på Biri starter aktivitetsarbeid for ungdom.

people at concert

Photo by Vishnu R Nair on Pexels.com

Støtte til kristen kulturformidling til barn og unge

De gode tradisjonene i vårt samfunn er under press. Kristne kulturformidlere som søndagsskolen, juniorklubben og lignende bidrar til å holde stadig nye generasjoner kjent med våre stolte tradisjoner. Det etableres en kommunal støtteordning der organisasjoner kan søke om midler for drift av søndagsskole, juniorklubb og lignende. Kriteriene for tildeling av midler godkjennes av kommunestyret. Støtten fordeles på slutten av året. Størrelsen er knyttet til antall barn og unge som benytter tilbudet.

PDK VIL:

 • Si ja til kulturhus finansiert av private og kommunen
 • At alle idretter skal behandles etter samme prinsipper av kommunen
 • At alle deler av kommunen skal ha tilgang til allsidige idrettsanlegg
 • Privatisere Gjøvik kino

HELSE OG OMSORG

Eldreomsorg handler om trygghet, verdighet og respekt. Tilbudet må tilpasses behovet til hver enkelt. Det er ikke akseptabelt med avslag på nødvendig pleie-, omsorg-, eller rehabiliteringsbehov. Tjenesten skal leveres når behovet er til stedet. Kommunens viktigste primæroppgave er å sikre pleie- og omsorgstjenester til de innbyggerne som har behov for dette.

Partiet De Kristne mener at fastlegen er den instansen som best kan avgjøre om en person trenger en omsorgstjeneste. Enhver som får tildelt en omsorgstjeneste skal selv kunne velge hvem som skal utføre den.

Det holder ikke å tenke helse alene. Omsorgsdelen omfatter også inspirerende og helsefremmende aktivitet tilpasset hver enkelt sine interesser og evner. I tillegg kreves det at alle får nok mat og at denne er god og næringsrik. Partiet De Kristne Gjøvik vil derfor avvikle/selge forpleiningstjenestens anlegg på Kirkeby og hente inn anbud på denne tjenesten. Her vil det beste være om lokale tilbydere deltar og får ansvar for sitt lokale område. Dette vil øke kvaliteten og valgfriheten for de som trenger tjenesten.

person in hospital gown using walking frame beside hospital bed

Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Partiet De Kristne vil ha en verdibasert omsorg med brukeren i fokus. Det er store behov for flere sykehjemsplasser og heldøgnbemannede boliger i Gjøvik. Samhandlingsreformen krever økt spesialkompetanse og tilrettelagte tjenester i hjemmene.

Partiet De Kristne Gjøvik vil endre systemet for tildeling av tjenestetilbud i Gjøvik kommune. Fastlegen i samarbeid med pasienten, fysioterapeut og ergoterapeut vil få en langt mer sentral rolle enn i dag. Frivillige organisasjoner som frivillighetssentralen, Røde Kors og andre vil også bli trukket inn.

Avlastningsplasser og rehabiliteringsplasser prioriteres for å sikre trygghet for de som trenger tjenestene.

Å bli tatt vare på av sine egne er noe mange setter stor pris på. En anstendig omsorgslønn til de som gir omsorg til sine pleietrengende vil være til god hjelp for mange. PDK Gjøvik vil gjøre ordningen mer synlig, tildelt gjennom objektive kriterier.

NAV GJØVIK

Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse ved helt spesielle behov, og ikke et varig livsopphold. Vi vil understreke at hvert enkelt menneske selv har hovedansvaret for å sørge for seg selv og sine nærmeste. Imidlertid må samfunnet sørge for et sikkerhetsnett for de som ikke er i stand til dette.

adult beanie crisis despair

Photo by Pixabay on Pexels.com

Å bruke ressurser på råd og veiledning for de som trenger et tidsbegrenset sikkerhetsnett for å klare seg selv kan være godt investerte penger. På denne måten vil disse brukerne raskere kunne sette seg selv i stand til selvforsørgelse. Vi mener det er viktig å satse på målrettet arbeidstrening og tiltak for de som faller utenfor arbeidslivet. Skal vi få en effekt av vårt arbeid innen integrering er dette helt nødvendig.

Ung i Gjøvik er svært viktig for oppfølgingen av ungdom og må styrkes.

Ansatte i NAV må ha varierende utdannelse og erfaring med forankring i det virkelige livet.

Frivillige lag og foreninger

Partiet De Kristne vil oppmuntre både privatpersoner, kristne menigheter og andre frivillige organisasjoner til å vise omsorg og yte hjelp til bosatte flyktninger i Gjøvik. Vi vil også at kommunal støtte skal kunne gis til slike tiltak.

Aktiv integrering

De som får opphold i Norge og blir bosatt i Gjøvik, enten det er snakk om familieinnvandring eller flyktninger, må tilpasse seg landets normer og verdier. Dette gjelder blant annet respekten for demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Kommunen skal raskt hjelpe dem til et meningsfylt liv som aktive deltakere i det norske samfunnet.

four people holding hands on field

Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Partiet De Kristne mener det er viktig at Norges mottak av flyktninger ikke skjer på bekostning av samfunnets bærende kultur med felles verdier og kjøreregler.

IMDI-regnskap

Partiet De Kristne Gjøvik vil at kommunen skal kunne dokumentere bruken av IMDI-midler. IMDI-midlene skal brukes på de som bosettes, både til opplæring og helse. Det foreligger ingen oversikt i Gjøvik kommune over dette i dag.

Kulturutfordringer ved bosetting av flyktninger

Det foreligger en utvikling i Hunndalen som kommunen må ta på alvor. Den består blant annet av kriminelle gjengdannelser og omfattende undertrykkelse av kvinner. Dette er til alvorlig hinder for integrering. Partiet De Kristne vil jobbe for at dette miljøet oppløses.

man lights legs silhouette

Photo by Tookapic on Pexels.com

Integreringsplan

Gjøvik kommune har i lang tid bosatt mange flyktninger. Dette gjør at kommunen sliter med integreringen. Partiet De Kristne vil fremme forslag om egen integreringsplan som nøye følger opp alle flyktninger. Planen vil avgjøre når Gjøvik tar imot flere flyktninger.

Politisk islam

Den friheten som lenge har kjennetegnet det norske samfunnet er ikke vunnet én gang for alle, og kan ikke tas for gitt. De må stadig forsvares og kjempes for. Det er få ting som utfordrer den vestlige forståelsen av frihet så mye som politisk islam og framveksten av islamisme i vårt land og i vår verdensdel.

Det har vist seg vanskelig å diskutere, kritisere og utfordre innhold og praksis i denne ideologien uten å bli møtt med beskyldninger om rasisme eller utsatt for vold og trusler om vold. I et fritt og demokratisk samfunn må det være høyde for å uttrykke både skepsis og kritikk av andres tro og verdier uten å skremmes til taushet.

Terror

Islamisme truer også trosfriheten, da det er et uttalt forbud i Islam mot å forlate troen eller konvertere til en annen religion. Derfor tar Partiet De Kristne avstand fra islamisme. Framveksten av islamistiske miljøer i Norge har også økt terrorfaren, da enkelte muslimske talsmenn åpent har hyllet islamsk terrorisme og fremmet trusler mot norske borgere.

PDK VIL:

 • Jobbe for å bosette flyktninger raskere
 • Føre en restriktiv politikk rundt familiegjenforening
 • At kommunen raskt hjelper bosatte flyktninger til et meningsfylt liv som aktive deltakere i det norske samfunnet
 • Fremme forslag om egen integreringsplan i Gjøvik som nøye følger opp alle flyktninger
 • At Gjøvik kommune aktivt motarbeider politisk Islam, blant annet ved å fastsette kriterier for etablering av moskeer slik at politisk Islam ikke kan bruke moskeen.
 • Forkynnelse og undervisning i moskeer i Gjøvik skal foregå på norsk.

NTNU

Partiet De Kristne Gjøvik vil at staten skal bruke en større del av inntektene fra oljenæringen til å styrke vilkårene for næring i Innlandet. Dette skal ikke skje gjennom direkte støtte, men gjennom økt satsing på kunnskap, infrastruktur og reduksjon av skatt for bedrifter.

Partiet De Kristne Gjøvik vil jobbe for at staten satser mer på forskning og utvikling igjennom NTNU Gjøvik.

group of friends hanging out

Photo by Helena Lopes on Pexels.com

ØKONOMI

Avvikling av kraftfondet og eierskap i kraftmarkedet

Gjøvik kommune har store midler knyttet til aktiv finansforvaltning. Årsaken til dette er salg av Gjøvik Energi som ble gjennomført for snart 20 år siden. Noe av avkastningen ble den gangen brukt til å investere i kommunale tjenester, mens resten ble bestemt å forvalte slik at også generasjoner etter oss kan dra nytte av «arvesølvet» som Gjøvik Energi besto av.

Partiet De Kristne mener det er feil forvaltning av «arvesølvet» når kommunen tar risiko i et svært urolig marked. Det er etter vår mening en unødvendig risiko som vi kan klare oss uten. Partiet De Kristne vil derfor trekke kommunen ut av dette markedet og bruke alle midler på nedbetaling av kommunal rentebærende gjeld.

Av samme grunn vil vi selge eierandelene i Eidsiva. Disse eierandelene er om mulig en enda større risiko med tanke på at alle midlene er plassert i samme «kurv». Avkastningen av salget brukes på nedbetaling av resten av den kommunale gjelden.

Den økonomiske effekten av å avvikle kraftfondet er blant annet at vi ikke lenger får avkastning. Men samtidig vil det redusere og fjerne rente- og avdragsutgiftene på lån.

Slank organisasjon og konkurranseutsetting

Kommuneadministrasjon skal være liten og effektiv. De midler kommunen har til rådighet skal brukes effektivt og strekke lengst mulig. Konkurranseutsetting sørger for effektiv drift med høy kvalitet.

Det kommunale byråkratiet må reduseres betydelig og saksbehandlingen må bli rask og effektiv. Kommunens arealpolitikk skal utformes slik at den fremmer nyetableringer og utvidelser, både innenfor næring og boligformål.

adult chill computer connection

Photo by rawpixel.com on Pexels.com

Skatter og avgifter

Partiet De Kristne mener avgiftene for de selvfinansierende kommunale tjenestene som renovasjon, vann, avløp og feiervesen skal være så lave som mulig. Når innbyggerne betaler gebyrer til kommunen skal de få de tjenestene de betaler for.

Eiendomsskatten er den mest usosiale avgiften som det kommunale Norge har funnet opp. Partiet De Kristne er kraftig motstandere av den og vil avvikle den i løpet av valgperioden.

HANDELSBYEN GJØVIK

Næringslivet behøver generelle og stabile rammebetingelser som gir vekstmuligheter for lønnsomme, kreative og tilpasningsdyktige bedrifter i Gjøvik. Partiet De Kristne ønsker å kunne tilby næringslivet best mulig arbeidsgrunnlag. Vi er positive til økt etablering av handel og annen næring, både i og rundt byen.

Det skal finnes nok ferdig regulerte tomter til næringsformål i kommunen. Vi stiller oss positive til bruksendringer, byggesøknader, løyvesøknader og lignende fra næringslivet.

Det må skapes liv i gågata. Den beste løsningen er flere leiligheter og kontorer, og på gateplan kafeer og småbutikker.

Forside nettsiden

ALKOHOLPOLITIKK

Partiet De Kristne er ikke imot alkoholbruk, men mener det trengs tydelige rammer, pågående opplysningsarbeid og jevnlige kontroller. Kriteriene for skjenkebevilling skal være objektive og forutsigbare, og ikke være prisgitt skjønn. Vilkårene for bevillingen skal kontrolleres og håndheves strengt, slik at useriøse aktører lukes ut.

Forebyggende og holdningsskapende arbeid overfor ungdom skal bidra til å ytterligere redusere misbruk.

Uvettig bruk av alkohol er den bakenforliggende årsaken for ulykker i trafikken, blind vold, ødelagte familier, sykdom og tidlig død. Selv om de fleste håndterer sin egen alkoholbruk uten problemer, må vi forholde oss til de som ikke gjør det.

alcoholic beverage bar beer beverage

Photo by ELEVATE on Pexels.com

Det en utfordring at skjenkestedene stenger samtidig. Mange trøtte og berusede mennesker ute i gatene samtidig på leting etter de samme drosjene. Partiet De Kristne mener det må vurderes å innføre differensierte stengetider for skjenkesteder, eventuelt la stedene selv bestemme hvor lenge de vil holde åpent.

PDK VIL:

 • Redusere byråkratiet
 • Ha lavest mulig avgifter
 • Fjerne eiendomsskatten

JORDBRUK

Partiet De Kristne ser det som et overordnet mål at matjord forvaltes på en god og varig måte. Et godt landbruk er med på å skape levende bygdesamfunn, fremme kulturlandskap og skape arbeidsplasser. Men først og fremst er det tvingende nødvendig for beredskapen i Norge at norsk landbruk dekker mest mulig av etterspørselen etter varer det er naturlig grunnlag for å produsere. Vi ønsker derfor et landbruk som i størst mulig grad kan gjøre oss selvforsynte, samt sørge for beredskap og lager.

Det er et hovedmål at matjord forvaltes på en god og varig måte. VI vil beholde tradisjonen om landbruk også i bynære områder og er restriktiv mot forsøk på å bygge ned dyrkbar jord i og rundt Gjøvik.

photo of a person s hand touching wheat grass

Photo by Giuseppe Russo on Pexels.com

Statens oljepenger må investeres i landbruket. Ungskogpleie, utnytting av små vassdrag til kraft, utvikling av reiseliv og investeringer innen jordforbedring og driftsbygninger trengs for å øke matproduksjonen og inntektene.

PDK VIL:

 • Ha et jordvern som ivaretar dyrkbar jord.
 • Sette strenge og ufravikelige krav til dyrevelferd
 • Opprettholde linjer ved landbruksskoler som legger vekt på praktisk opplæring
 • Sette husdyrhold foran vern av rovdyr
 • Stimulere til mer beitebruk, for å hindre gjengroing.

MILJØ OG KLIMA

Klassisk kristen forståelse legger til grunn at jorden er skapt av Gud og at mennesket har forvalteransvaret. Partiet De Kristne Gjøvik vil legge vinn på å føre en politikk som forvalter naturen og jordens ressurser til beste for både dagens og morgendagens generasjoner.

Renhold ute

Det er viktig å verne om og vedlikeholde kommunens gater, parker og naturområder.  En miljøpatrulje bør ha ansvar for kontinuerlig rydding og vedlikehold av kommunale eiendommer.

action child children city

Photo by Tookapic on Pexels.com

Plast, mikroplast hav og drikkevann

Vi må beskytte havet som den skattkisten det er. Havet er vår største kilde til oksygen, og et uerstattelig forrådskammer av fisk og sjømat. Særlig må vi arbeide for å holde hav og innsjøer rent for plast og andre materialer som ikke brytes ned i rimelig tempo.

Ren energi

Partiet De Kristne Gjøvik vil at kommunen er med på å utvikle ren og fornybar energi. Det er naturlig at Norge satser videre på utvikling av fornybar energi.

cable clouds conductor current

Photo by Pok Rie on Pexels.com

Rovdyrforvaltning

Norge har et rikt dyreliv, der også rovdyr hører hjemme. Dette kan føre til konflikter mellom dyr og mennesker. Partiet De Kristne mener landbruk og dyrehold må gis prioritet foran rovdyr der hvor det er konflikt. Der rovdyr blir en trussel mot folk eller næring, skal fellingstillatelse gis uten unødig opphold. Partiet De Kristne ønsker en rovdyrforvaltning ut fra regionale rovviltnemder som gis reell beslutningsmyndighet.

Vi må ta vare på artsmangfoldet. I dag dør arter ut i stort tempo, og hverken artene selv eller deres rolle i økosystemet kan erstattes i ettertid.

Klima

Klimavitenskapen er komplisert og sammensatt. I de siste årene har usikkerhet og forbehold blitt lagt lokk på av offentligheten. FNs klimapanel uttaler seg skråsikkert om ting forskerne selv mener er svært usikkert. De som har andre tolkninger, kan miste forskningsstøtte og diskrediteres. En slik situasjon kan vi ikke fortsette med.

PDK Gjøvik vil gå imot all form for tvungen CO2-reduksjon basert på at det er ekstremt dyrt for samfunnet og at det ikke finnes sikker forskning som gir grunnlag for en slik politikk.

PDK Gjøvik vil arbeide for å finne de beste tilpasninger til klimaendringer uansett om det blir kaldere eller varmere i fremtiden.

Tendensiøs forskning

Miljøtiltak skal ikke være tuftet på ubegrunnet frykt eller tendensiøs forskning. Særlig vil vi legge vekt på at tiltak skal være reelle og effektive, og ikke drive med symbolpolitikk eller tiltak som bare er egnet til å øke skattetrykket eller berike bedrifter og organisasjoner som lever av miljøindustrien.

SAMFERDSEL

Gode veier er en forutsetning for utvikling av lokalsamfunnet, for lokalisering

av næringsliv, for turisme og mye annet. Effektive transportårer inn og ut av Gjøvik er særdeles viktige rammevilkår for våre bedrifter. PDK Gjøvik vil arbeide aktivt for at våre kommunale -, fylkes – og riksveier prioriteres for vedlikehold.

grey car traveling on swerving highway under green and orange sky

Photo by Sebastian Sørensen on Pexels.com

Nye avkjøringer fra RV4 både nord og sør for Gjøvik vil lette tilgangen til sentrum. Det må da samtidig etableres flere parkeringshus i sentrum. RV4 fra Mjøsbrua til Hunndalen skal bygges med 4-felt. Offentlige veier i Gjøvik kommune skal ikke finansieres med bruk av bom.

Skoleveier og veier til og fra forsamlingslokaler skal sikres med lyssetting, fortau, gang- og sykkelveier. PDK Gjøvik går inn for at Gjøvik skal forskuttere sikring av skoleveier, slik at dette kan gjøres så raskt som mulig.

Boligområder, næringsområder og andre naturlige områder for arbeidsplasser skal knyttes sammen gjennom et sykkelveinett. Dette vil gjøre det lettere å benytte sykkel til jobb for de som bor slik til at det er praktisk mulig.

Buss i og til/fra Gjøvik

Busstilbudet mellom byene Lillehammer, Gjøvik og Hamar må forbedres slik at både pendlere, studenter og andre får et reelt alternativ til bil. Bybusstilbudet må bli bedre slik at de dekker boligområder utenfor byen.

Båt på Mjøsa

Det må etableres nok plasser til småbåter langs Mjøsa. Dette vil være bra for turismen og fremhever innlands båtliv.

photo of boat under cloudy sky

Photo by Emre Kuzu on Pexels.com

Gjøvikbanen

Reisetiden for Gjøvikbanen har vært 2 timer i lang tid. Dette må reduseres markant slik at tog blir mer attraktivt.

PDK VIL:

 • Bygge gangbru fra CC til skysstasjonen for å gjøre det enklere for handlende å benytte kollektivtransport
 • Arbeide aktivt for at våre kommunale -, fylkes – og riksveier prioriteres for vedlikehold.
 • Etablere flere parkeringshus i sentrum
 • At RV4 fra Mjøsbrua til Hunndalen skal bygges med 4-felt.
 • At ingen offentlig vei i Gjøvik kommune skal finansieres ved bruk av veibom.
 • Forbedre busstilbudet i Gjøvik og mellom Gjøvik og de andre mjøsbyene.
 • Vil utbygge bruken av Mjøsa for småbåter.
time lapse photography of person standing near train

Photo by Jeffrey Czum on Pexels.com

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s